Privacybeleid

Weetabix Limited – privacyverklaring – versie: 11 mei 2018

Dit is de privacyverklaringvan Weetabix Limited of Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northamptonshire NN15 5JR, Verenigd Koninkrijk (geregistreerd bedrijfsnummer: 00267687) (Weetabix of we of onze of wij). We respecteren uw privacy en we streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie (waarin u optreedt als consument van onze producten of services (Consument); of als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie die met ons handelt en communiceert (Zakelijk contactpersoon)) over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken, wanneer u: 

(1)  Onze website (Website) bezoekt; of 

(2)  Deelneemt aan prijsvragen die we houden (Prijsvragen); of

(3)  Met ons communiceert in verband met klantenservice, marketing- of zakelijke kwesties (via telefoon, e-mail, online contactformulieren, brief, persoonlijke afspraak of andere communicatiemethoden (we verwijzen in deze privacyverklaring naar alle dergelijke communicatiemethoden als uitgevoerd via de Kanalen); of

(4)  Ons bezoekt op ons kantoor (Bezoek).

We verwijzen naar de website, prijsvragen, kanalen of bezoek als Communicatiekanalenin deze privacyverklaring. We verwijzen naar contact tussen u en ons via de Communicatiekanalen als Communicatie.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over uw privacyrechten en hoe u door de wet wordt beschermd. Raadpleeg ook de woordenlijst in Sectie 10aan het einde van deze privacyverklaring als u wilt weten wat sommige termen betekenen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie in de respectievelijke secties hieronder:

1. BELANGRIJKE INFORMATIE 

2. DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

7. GEGEVENSBEVEILIGING

8. GEGEVENSRETENTIE

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

10. WOORDENLIJST

1. Belangrijke informatie

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Weetabix uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als gevolg van de verschillende Communicaties. 

De Communicatiekanalen zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar voor marketingdoeleinden.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met andere privacyverklaringen of verklaringen over redelijke gegevensverwerking, die we bij specifieke gelegenheden beschikbaar kunnen stellen wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u weet hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is geen vervanging.

Beheerder

Weetabix Limited is de beheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt via de Communicatiekanalen. 

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld (GBF), die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen (zoals genoemd in sectie 9 hieronder), kunt u contact opnemen met de GBF via de onderstaande contactgegevens. 

Contactgegevensen klachten

Onze volledige contactgegevens zijn:

Volledige naam van juridische entiteit:Weetabix Limited (geregistreerd bedrijfsnummer: 00267687)

Naam van contactpersoon: De gegevensbeschermingsfunctionaris van Weetabix 

E-mailadres:DPO@weetabix.com

Postadres: The Weetabix Data Protection Officer, Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northamptonshire NN15 5JR, Verenigd Koninkrijk 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij het kantoor van de Commissaris voor informatie (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter waarderen om uw klacht te kunnen afhandelen voordat u de ICO benadert, dus neem gerust eerst contact met ons op. 

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht ons te informeren over wijzigingen

Deze versie is het laatste bijgewerkt op 11 mei 2018. 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Koppelingen van derde partijen

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites, plugins, cookies, media en toepassingen van derde partijen. Als u op deze koppelingen klikt, of deze verbindingen inschakelt, kunnen derde partijen gegevens van u verzamelen en delen. We hebben geen controle over deze websites van derde partijen en we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we van u verzamelen

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betreft informatie over een persoon waarmee diegene kan worden geïdentificeerd. Dit is geen informatie waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Met betrekking tot de Communicatiekanalen, kunnen we uw verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

· Identiteitsgegevens - dit zijn gegevens die worden gebruikt om u te identificeren (en waar u informatie verstrekt met betrekking tot een afhankelijke ten behoeve van een klacht, vraag of feedback, hun gegevens) en omvat: naam; aanhef; leeftijd; geboortedatum; (en dezelfde informatiecategorieën met betrekking tot afhankelijken, waar van toepassing). Met betrekking tot een Bezoek bevat dit ook: informatie die u in het bezoekerslogboek verstrekt (inclusief toepasselijke voertuiggegevens en uw bedrijfsnaam); CCTV-beelden en opnamen die door onze beveiligingssystemen zijn vastgelegd; en gezondheids-, veiligheids-  en beveiligingsinformatie met betrekking tot uw bezoek.

· Contactgegevens - dit zijn gegevens die worden gebruikt om contact met u of uw afhankelijke op te nemen en omvatten: adres, e-mailadres: en telefoonnummers.

· Financiële gegevens - dit zijn uw financiële gegevens, bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer en betalingsgegevens.

· Transactiegegevens - dit zijn transactiegegevens: details van betalingen aan en door u; voucher- of coupondetails die u voor onze producten hebt gebruikt en andere informatie over producten en services die direct of indirect aan ons is verstrekt (‘indirect’ betreft producten die we produceren, maar die door onze distributeurs of wederverkopers worden geleverd).

· Technische Data - dit zijn technische gegevens van uw interacties met onze Website en bevatten: IP-adres (Internet Protocol), browsertype en -versie. 

· Profielgegevens - dit zijnuw profielgegevens en omvat: details van uw aankopen of orders met betrekking tot producten die wij produceren, uw voorkeuren voor voeding, drank en winkelen, uw dieetvoorkeuren, informatie over uw gezondheid en allergieën die u aan ons verstrekt, feedback en antwoorden op enquêtes. 

· Gebruiksgegevens - dit is informatie over hoe u onze Communicatiekanalen, producten en services gebruikt. 

· Marketing- en communicatiegegevens - dit is informatie over marketing en communicatie en omvat: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons, informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot onze marketingactiviteiten, inclusief onze enquêtes, interviews, observeringen en prijsvragen, en uw communicatievoorkeuren.

· Overige gegevens - dit zijn andere persoonsgegevens die u zelf beslist met ons te delen.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor elk doel. Samengevoegde gegevens kunnen van uw persoonsgegevens worden afgeleid, maar worden volgens de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen en anonimiseren om het percentage van gebruikers te berekenen dat een specifieke websitefunctie gebruikt, of we kunnen uw profielgegevens samenvoegen en anonimiseren voor statistische en trendanalyse en voor verbetering van onze producten, services en marketingactiviteiten. Als we echter samengevoegde gegevens combineren met of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat we u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Speciale categorieën van persoonsgegevens bevatten informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke mening, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. De enige speciale categorieën van persoonsgegevens die we van u verwerken, is informatie over allergieën en gezondheid die u expliciet aan ons hebt verstrekt of die om juridische redenen zijn verplicht.

We verzamelen en verwerken geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen in de context van de reikwijdte van waar deze privacyverklaring betrekking op heeft.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer we volgens de wet verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben gesloten, en u niet de gevraagde informatie verstrekt, kunnen we het contract dat we met u hebben gesloten of proberen met u te sluiten niet uitvoeren (bijvoorbeeld producten en services aan u leveren). In dit geval, moeten we mogelijk een product of service annuleren, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer we informatie inzake gezondheid, veiligheid en beveiliging nodig hebben voor uw bezoek aan ons, en u weigert deze informatie te verstrekken, kunnen we u geen toegang tot ons gebouw verschaffen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, inclusief door middel van:

· Directe interacties. U kunt uw persoonsgegevens aan ons verstrekken via de Communicatiekanalen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

· een online formulier op onze Website;

· marketinginformatie of producten aanvraagt;

· deelneemt aan een prijsvraag, promotie of enquête; 

· ons feedback geeft, een vraag stelt of een klacht indient; of

· ons bezoekt. 

· Geautomatiseerde technologieën of interacties. Bij elke interactie met onze Website, kunnen we automatisch technische gegevens van uw apparatuur, surfacties en -patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie ons cookiesbeleid voor meer informatie. We verzamelen ook automatisch CCTV-beelden en opnamen van onze CCTV-systemen op ons terrein.

· Derde partijen of openbaar beschikbare bronnen. Wanneer u consument bent, kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van diverse derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet: 

· Technische gegevens van analyseleveranciers, zoals Google;

· Identiteitsgegevens, contactgegevens, transactiegegevens en profielgegevens van onze externe distributeurs of wederverkoper met betrekking tot uw feedback, vragen of klachten;

· Identiteitsgegevens, contactgegevens, transactiegegevens en profielgegevens van social media, openbare websites, persbureaus en journalisten met betrekking tot uw feedback, vragen of klachten;

· Identiteitsgegevens, contactgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, marketinggegevens en communicatiegegevens van onze externe marketingbureaus die enquêtes, prijsvragen, interviews of focussessies namens ons uitvoeren;

· Met betrekking tot zakelijke contactpersonen, identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen, zoals Companies House.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit door de wet is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende situaties (meer toelichting op de respectievelijke termen vindt u in de woordenlijst in de sectie 10):

· Om contractuele redenen.

· Wanneer het noodzakelijk is voor onze juridische belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet opheffen.

· Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke grond voor verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan met betrekking tot: 

· Het verzenden van direct marketing aan u (in situaties waarin we niet vertrouwen op legitieme belangen); of

· Het verwerken van speciale categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid en allergieën die u aan ons verstrekt. Voor een bezoek is onze wettelijke grond voor het verwerken van dergelijke informatie: (a) onze legitieme belangen om u (waar van toepassing), ons gebouw en terrein, onze apparatuur, personeel, aannemers, bezoekers, producten en services te beschermen; of (b) juridische grond om te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidswet; in dergelijke situaties kunnen we nogmaals vragen om uw toestemming, wanneer dit verplicht is als extra vereiste overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetten voor de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens.

U hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen(u vindt onze contactgegevens in de sectie 1 hierboven).

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

We hebben in de privacyverklaring, in de onderstaande details, een beschrijving toegevoegd van de manieren waarop we uw persoonsgegevens zullen gebruiken en welke juridische gronden hiervoor gelden. We hebben ook bepaald wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.

Let op: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken krachtens meerdere wettelijke gronden, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken. Neem contact met ons op(u vindt de contactgegevens in sectie 1 hierboven), als u informatie wilt over de specifieke wettige grond die we toepassen om uw persoonsgegevens te verwerken. U vindt meerdere gronden in de onderstaande tabel. 

Doel/activiteit Gegevenstype Wettelijke grond voor verwerking (inclusief grond voor legitiem belang, waar van toepassing)

Wanneer u een zakelijk contactpersoon bent; interactie met u en uw bedrijf, inclusief:

·       Beheer van betalingen, tarieven en kosten

·       Geld innen dat u ons bent verschuldigd

·       Verwerken en leveren van uw orders

·       Artikelen of services van u kopen

·       Identiteitsgegevens

·       Contactgegevens 

·       Financiële gegevens

·       Transactiegegevens

·       Legitiem belang (voor het in stand houden van een werkrelatie met geschikte contactpunten en communicatie om vragen en problemen af te handelen, ons, u en derde partijen te beschermen vanuit een gezondheids-, veiligheids- en beveiligingsstandpunt)

·       Uitvoeren van contract met u

Beheren van onze relatie met u, waaronder:

·       U inlichten over wijzigingen van onze voorwaarden of privacybeleid

·       U vragen om feedback of uitnodigen voor een enquête, focusgroep of waarnemingsstudie

·       U laten deelnemen aan een prijzentrekking, prijsvraag of enquête

·       Identiteitsgegevens

·       Contactgegevens

·       Profielgegevens

·       Marketing- en communicatiegegevens

·       Gebruiksgegevens

·       Overige gegevens

·       Legitieme belangen (onze archieven actueel houden, bestuderen hoe partijen onze producten en services gebruiken, onze producten en services ontwikkelen en ons bedrijf laten groeien)

·       Toestemming voor overige marketingcommunicatie

Gegevensanalyse gebruiken voor verbetering van onze website, producten/services, marketing, klantrelaties en -ervaringen

·       Technische gegevens

·       Gebruiksgegevens

Legitieme belangen (klanttypen definiëren voor onze producten en services, onze website bijwerken en relevant houden, ons bedrijf ontwikkelen en onze marketingstrategie informeren)
Suggesties en aanbevelingen geven over producten of services die interessant voor u kunnen zijn

·       Identiteitsgegevens

·       Contactgegevens

·       Profielgegevens

·       Gebruiksgegevens

·       Marketing- en communicatiegegevens

·       Overige gegevens

Legitieme belangen (onze producten/services ontwikkelen en ons bedrijf laten groeien)

Toestemming voor marketingmailings

Afhandelen van klachten, vragen en problemen van klanten

·       Identiteitsgegevens

·       Contactgegevens

·       Financiële gegevens

·       Transactiegegevens

·       Profielgegevens

·       Marketing- en communicatiegegevens

·       Gebruiksgegevens

·       Overige gegevens

·       Legitieme belangen (onze archieven bijwerken, oplossingen voor klachten, vragen en problemen zoeken, onze merk- en klantentrouw en relaties onderhouden en opbouwen)

 

Marketing 

We kunnen uw identiteitsgegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens, profielgegevens, marketing- en communicatiegegevens gebruiken voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze producten en services, mits u zich hebt aangemeld voor dergelijke marketingcommunicatie (indien we dit hebben bevestigd, vertrouwen we niet op legitieme belangen als onze wettelijke grond voor verwerken van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden).

Afmelden

U kunt op elk moment ons of onze derde partijen verzoeken te stoppen met het verzenden van marketingcommunicatie door te klikken op de afmeldingskoppelingen in marketingcommunicatie die aan u is verzonden of door contact met ons op te nemen(u vindt onze contactgegevens in de sectie 1 hierboven). U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen marketing wanneer we legitieme belangen hebben voor dergelijke verwerking van persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken via de contactgegevens in de sectie 1 hierboven.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of u te waarschuwen wanneer een website cookies instelt of opent. Als u cookies uitschakelt of weigert, kunnen sommige gedeelten van onze Website ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die we gebruiken ons cookiesbeleid.

Wijziging van doel 

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor we deze verzamelen, tenzij we redelijkerwijze noodzakelijk achten ze om een andere reden te gebruiken en die reden aansluit op het oorspronkelijke doel. Als u meer informatie wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel aansluit op het oorspronkelijke doel, kunt ucontact met ons opnemen(u vindt onze contactgegevens in de sectie 1 hierboven). 

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we u hierover op de hoogte stellen en uitleggen welke wettelijke grond hiervoor geldt.

Let op: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw kennis of toestemming, conform de bovenstaande regels, waar dit verplicht of toegestaan is volgens de wet.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de onderstaande partijen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet, inclusief in de tabel in sectie 4 :

· Interne derde partijen, zoals uiteengezet in de sectie Interne derde partijen van sectie 10 hieronder. 

· Externe derde partijen, zoals uiteengezet in de sectie Externe derde partijen van sectie 10 hieronder.

· Specifieke derde partijen, zoals koerierdiensten en bedrijven die gezondheidsgegevens analyseren, indien een klacht over een product gevolgen heeft voor de gezondheid of allergieën.

· Derde partijen aan wie we delen van onze bedrijf of activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen. We kunnen ook andere bedrijven overnemen of met hen fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring is uiteengezet. 

We verplichten alle derde partijen de beveiliging van uw persoonsgegevens te respecteren en deze te verwerken overeenkomstig de wet. We staan onze externe service providers die onze gegevens verwerken niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden. We geven hen alleen toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdrachten

We dragen uw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER), behalve in de volgende situaties: 

· Voor e-mailbeveiliging en -filteren door ons moederbedrijf, Post Holdings, Inc in de VS, met een extern e-mailbeveiligings- en -filterbedrijf in de VS.

· Als persoonsgegevens lekken of er een juridische vordering is, moeten we gerelateerde persoonsgegevens delen met onze Chief Privacy Officer, onze interne juridische afdeling of ons moederbedrijf.

Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we voor een vergelijkbaar beveiligingsniveau door minstens een van de volgende beschermingen te implementeren: 

· We zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen die voldoende zijn beschermd overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Commissie. 

· Wanneer we bepaalde service providers gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. 

· Wanneer we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we ook gegevens aan hen overdragen, indien ze Privacy Shield hebben geïmplementeerd, dat hen vergelijkbare bescherming geeft voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden uitgewisseld. Ons moederbedrijf heeft Privacy Shield geïmplementeerd.

Neem contact met ons opals u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen (u vindt onze contactgegevens in sectie 1 hierboven). 

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren raken, worden gebruikt, geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt op onbevoegde wijze. Daarnaast beperken we toegang tot uw persoonsgegevens tot personeel, agenten, aannemers en andere derde partijen die deze om zakelijke of juridische redenen nodig hebben. Ze zullen alleen uw persoonlijke gegevens verwerken overeenkomstig contractuele regelingen en ze zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht. 

We hebben procedures geïmplementeerd voor onverwachte lekken van persoonsgegevens en we zullen u en de toepasselijke toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensretentie

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is bewaren voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief voor het voldoen aan juridische, boekhoudkundige of rapportagevereisten. 

Om de passende retentieperiode voor persoonsgegevens te bepalen, overwegen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken door middel van een andere methode en de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende retentieregelingen (tenzij we anders vermelden):

· Gegevens van zakelijke contactpersoon 1 jaar na beëindiging van de relatie met de respectievelijke zakelijke contactpersoon (of 6 jaar indien dit is vereist met betrekking tot eventuele juridische vorderingen of om boekhoudkundige of belastingredenen en 12 jaar met betrekking tot contractuele zaken die worden uitgevoerd met akte).

· Persoonsgegevens van consumenten voor marketingdoeleinden, totdat de consument zich afmeldt voor de marketing waarvoor hij/zij zich eerder had aangemeld (door middel van toestemming) of is toegestaan door middel van legitieme belangen.

· Persoonsgegevens van concurrenten en met betrekking tot coupons, gedurende de periode van de prijsvraag en nog eens 3 maanden om vragen te beantwoorden.

· Klachtengegevens 6 jaar na oplossing van de klacht.

· Vorderingen wegens persoonlijk letsel 3 jaar vanaf de datum waarop het letsel is ontstaan of totdat een persoon 21 jaar oud is met betrekking tot vorderingen inzake kinderen.

In sommige situaties kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie Verwijdering aanvragen in de sectie Uw wettelijke rechten van sectie 10 hierondervoor meer informatie.

In sommige situaties kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dit geval kunnen we uw informatie oneindig gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen. 

Met betrekking tot al onze retentieregelingen geldt dat indien sprake is van een geschil of juridische vordering, we de persoonsgegevens bewaren die betrekking hebben op dat geschil of die vordering, totdat dat geschil of die vordering is opgelost, en voor een verdere periode die gelijk is aan de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten krachtens gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zie de sectie Uw wettelijke rechten van de sectie 10 hierondervoor meer informatie over deze rechten: 

· Toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken.

· Correctie van uw persoonsgegevens verzoeken.

· Verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken.

· Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

· Beperking van verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken.

· Overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken.

· Recht op toestemming intrekken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen(u vindt de contactgegevens in de sectie 1 hierboven). 

Doorgaans geen kosten vereist

U hoeft geen kosten te betalen om uw persoonsgegevens in te zien (of een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijk tarief rekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of bovenmatig is. We kunnen ook weigeren aan uw verzoek te voldoen onder deze omstandigheden.

Wat we van u nodig hebben

We kunnen specifieke informatie aan u vragen om uw identiteit en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te bevestigen (of een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om er zeker van te zijn dat we geen gegevens delen met een persoon die hier geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen naar meer informatie met betrekking tot uw verzoek, zodat we uw verzoek kunnen verwerken.

Tijdslimiet voor reactie

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms duurt het langer dan een maand als uw verzoek zeer complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dit geval zullen we u op de hoogte houden. 

10. Woordenlijst

WETTELIJKE GROND

· Legitiem belang als wettelijke grond betreft verwerking van uw persoonsgegevens in het belang van ons bedrijf, zodat we op zorgvuldige wijze ons bedrijf kunnen voeren en beheren. We overwegen elke potentiële impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waar onze belangen worden opgeheven door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of op andere wijze wettelijk verplicht zijn of waar dit wettelijk is toegestaan). U kunt meer informatie krijgen over hoe we onze legitieme belangen beoordelen tegen elke mogelijke impact op u, door contact met ons op te nemen(u vindt onze contactgegevens in de sectie 1 hierboven).

· Uitvoering van contract als wettelijke grond heeft betrekking op de verwerking van uw gegevens, wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, waarin u een partij bent, of om stappen te ondernemen op uw verzoek, voordat u een dergelijk contract sluit.

· Conformiteit met een wettelijke of regelgevende verplichting als wettelijke grond heeft betrekking op de verwerking van uw gegevens, wanneer dit noodzakelijk is voor conformiteit met een wettelijke of regelgevende verplichting, waaraan we onderhevig zijn.

· Toestemming als wettelijke grond heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming achterhouden (of als gevolg intrekken) zonder nadelige gevolgen voor u.

DERDE PARTIJEN

Interne derde partijen

Ons moederbedrijf, Post Holdings, Inc, fungeert als beheerder met betrekking tot materiële vorderingen en geschillen; en als verwerkers met betrekking tot IT- en systeembeheerservices.

Externe derde partijen

· Service providers fungeren als verwerkers, die gevestigd zijn in de EER en het volgende leveren: IT- en systeembeheerservices; gezondheids- en veiligheidsservices; faciliteitenbeheer en beveiligingsservices.

· Service providers fungeren als beheerders, die gevestigd zijn in de EER.

· Professionele adviseurs fungeren als beheerders, inclusief advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars binnen de EER, die consultancy-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige services verlenen.

· HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten fungeren als beheerders die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die rapportage van verwerkingsactiviteiten onder bepaalde omstandigheden vereisen.

· Onze marketingbureaus fungeren als verwerkers.

· Onze marktonderzoeksbureaus fungeren als beheerders.

· Onze koerierdiensten fungeren als beheerders.

· Onze gespecialiseerde testbureaus voor gezondheid en allergieën fungeren als verwerkers.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht op:

· Toegang verzoeken tot uw persoonsgegevens (doorgaans ‘toegangverzoek door betrokkene’ genoemd). U ontvangt een kopie van de persoonsgegevens die we van u bewaren en informatie over de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

· Correctie verzoeken van de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we van u bewaren corrigeren, hoewel we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens moeten verifiëren.

· Verwijdering verzoeken van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden is voor ons om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen. Opmerking: we kunnen mogelijk niet altijd aan uw verzoek om verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen. U wordt in dit geval direct na uw verzoek hiervan op de hoogte gesteld. 

· Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij (of een derde partij) legitieme belangen hiervoor hebben uw en uw specifieke situatie vereist dat u bezwaar maakt om deze reden, omdat u vindt dat dit impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken, wat uw rechten en vrijheden opheft. U hebt echter ook het recht op bezwaar wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. 

· Beperking van verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: (a) als u ons de nauwkeurigheid van de gegevens wilt laten vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u ons de gegevens niet wilt laten verwijderen; (c) wanneer u ons de gegevens wilt laten bewaren, zelfs als we deze niet meer nodig hebben, omdat u een juridische vordering wilt pretenderen, uitoefenen of verdedigen; of (d) u hebt bezwaar tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme gronden hebben om ze te gebruiken. 

· De overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij verzoeken. We zullen uw persoonsgegevens aan u of een door u aangegeven derde partij sturen in een gestructureerd, veelgebruikt, door een computer leesbaar bestand. Opmerking: dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie met betrekking tot waarvoor u toestemming hebt gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens of wanneer we de informatie hebben verwerkt om een contract met u uit te voeren. 

· Op elk moment toestemming intrekken wanneer we uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen effect op de rechtmatigheid van verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming niet intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of services niet aan u leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

> Back to Weetabix Food Company

Informatie

Indien u meer informatie over het bedrijf of over onze merken wenst of als u iemand van de consumentendienst wil contacteren, klik dan op de onderstaande link.

E-mail klantenservice

Onze Merken

Left Right

Weetabix

De unieke vorm, de perfecte portie

> Ontdek Weetabix producten

Weetabix Minis

Weetabix Minis zijn de kleine ontbijtgranen met een reuzensmaak

> Ontdek Weetabix Minis producten

Alpen

Een perfecte mix

> Ontdek Alpen producten